RECOMA logo


Cirkulär Ekonomi

Cirkulär Materialanvändning

Hållbarhetsarbete

Vi är en bit av pusslet i arbetet mot den cirkulära ekonomin. Vi arbetar för att minska mängden avfall och utsläpp inom bygg i Skandinavien och på så sätt bidra till mer miljövänligt byggmaterial. Vår tillverkning gör en reell förändring genom att återvinna / “upcycla” omkring 4,000,000 kg avfall i form av kompositförpackningar per år som annars till stor del gått till förbränning. Vår metod innebär 90% mindre utsläpp, och materialåtervinning av detta sparar över 2700 ton CO2e per år. Källa


Våra byggskivor och byggmaterial är även 100% återvinningsbara utan förluster, utsläpp eller merkostnader då de kan bli nya byggskivor hos RECOMA i en cirkulär och miljövänlig lösning.


Vi har tagit fram en miljövarudeklaration (EPD) med livscykelanalys (LCA) av vår tillverkningsprocess. Denna visar även att vår slutprodukt har 80-90% mindre klimatavtryck än konkurrerande material. Ladda ner EPD här.

Byggmaterial i miljön

Tillverkning

Vi minskar mängden avfall och utsläpp från byggbranchen och i samhället.


Vår patenterade teknologi utnyttjar de goda egenskaper en dryckesförpackning har och erbjuder dem till byggindustrin.


Vi ger nytt liv åt detta material som annars hade betraktats som onödigt avfall. Råmaterialet torkas, steriliseras, mals ner och pressas ihop under höga temperaturer.

cirkulär och hållbar ekonomi

Kompositförpackningar är bra för att lagra livsmedel i, men svåra att återvinna; endast en liten del av förpackningen kan användas till att göra ny kartong, resten förbränns. Vi återvinner 100% av förpackningen och skapar samtidigt en hållbar byggprodukt.

Miljövänligt byggmaterial av förpackningar

Grönt


I vår process behövs inte ens vatten tillsättas. Endast värme och tryck krävs och denna kommer från 100% förnybar energi. Våra återvunna byggskivor innehåller inga kemikalier, och släpper inte ut några gaser eller organiska ämnen. Traditionella byggskivor kräver lim, kemikalier, vatten, och/eller brytning av naturresurser för att tillverkas.

Inget avfall


Vår produktion genererar inget spill; allt som blir avsågat eller inte uppfyller kvalitetskraven blir använt igen som ny råvara. 


Dessutom erbjuder vi att ta emot, och i vissa fall insamling av överblivet material. Detta kan användas för att tillverka nya byggskivor med samma höga kvalitet.

Skalbar materialåtervinning


Över 400 förpackningar återvinns i tillverkningen av en byggskiva, och varje lastbil med våra produkter motsvarar 300,000 kartonger som återvinns.


Vår produktion återvinner 350 ton avfall i månaden, ca 4000 ton om året.

Miljönytta

Våra produkter och byggmaterial utgör ett grönt och koldioxidsnålt alternativ till traditionella material i byggindustrin. Då tillverkning sköts helt och hållet av förnybar el genererar den inga utsläpp. Däremot räddar vi plast från förbränning och bevarar cellulosa med bunden koldioxid i. Vid slutet av produktens livscykel kan den åter användas för att bli nya byggskivor.


Den amerikanska motsvarigheten till vår produkt användes bland annat för att lägga underlaget till taket på Tesla Gigafactory One i Nevada. Detta tak täcker ungefär 200,000 kvadratmeter, vilket innebär att kring 2,000,000 kg förpackningar räddades från deponi eller förbränning och de utsläpp det medför.

Upcycling

De flesta ser dryckesförpackningar som engångsvaror vars enda värde ligger i dess förmåga att hålla livsmedel färska. Vi ser potential bortom dess ursprungliga användningsområde och värde i vad de kan bidra med inom byggbranschen.


Genom upcycling (återvinning; skapande av något mer värdefullt än den ursprungliga produkten) skapar vi byggskivor för en mängd olika användningsområden.


Över 400 förpackningar återvinns i tillverkningen av en skiva, och varje lastbil med våra produkter motsvarar 300,000 kompositförpackningar som annars hamnat på återvinningscentraler.

Närproducerat

Vår produkt är 100% tillverkad i Sverige, medan majoriteten av byggskivor importeras. Trots en välkänd träindustri är över hälften av träskivorna på marknaden importerade. År 2017 såldes 55 miljoner kvadratmeter träskivor i Sverige men endast 48% av dessa var producerade i Sverige.

Vi prioriterar människors miljö!

Vi arbetar mot samtliga sex av EU:s taxonomis miljömässiga mål, och flertalet av FN:s hållbarhetsmål.
Klicka för mer information.

RECOMAs Lösning

Traditionell Återvinning

RECOMA

Resultatet

Dryckeskartonger är vanligtvis väldigt svåra att återvinna i sin helhet. På grund av plast- och aluminiuminnehållet kan de inte användas till att göra nya kartonger utan att först gå igenom en komplicerad och kostsam process. Denna återvinningsprocess använder mycket stora mängder vatten för att separera fibrerna i kartongen från övrigt material. De fiber som fortfarande är användbara torkas och används till att göra nytt papper, en process som kan upprepas ca 6 gånger innan fiberna anses uttjänta. Resten av kartongen, inklusive plast och aluminium, förbränns i så kallad energiåtervinning.

RECOMA utnyttjar hela kartongen; fibrerna ger styrka, plasten binder ihop kartongdelarna, medan aluminiumets reflekterande egenskaper bidrar till ökat isoleringsvärde. Detta gör att 100% av avfallet återvinns i vår process, och inga tillsatser behövs. Därmed är vår produkt tillverkad 100% av återvunnet material, och att den även är 100% återvinningsbar.

Resultatet är ett miljövänligt byggmaterial vars tillverkning inte kräver att skog avverkas eller att naturmaterial bryts, inga tillsatser eller kemikalier, ingen vattenförbrukning, och inget avfall genereras. Endast förnybar el, och råmaterialet som annars hade gått till förbränning, behövs för att skapa vår hållbara produkt.


Det hållbara alternativet, helt enkelt.